skip to Main Content

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan ​​onder de volgende definities de volgende betekenis:

 • Opdrachtgever: de inzender en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst;
 • Verhuizer: de door FIDI Nederland gecertificeerde aannemer die professionele verhuisdiensten levert;
 • Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de Verhuizer zich jegens de Klant verbindt de verhuisgoederen hetzij uitsluitend binnen een gebouw of woning, hetzij gedeeltelijk in een gebouw of woning en gedeeltelijk over de weg of uitsluitend over de weg te vervoeren;
 • Verhuisgoederen : goederen die zich in een overdekte of onoverdekte ruimte bevinden en die bestemd zijn voor en reeds zijn gebruikt voor het stofferen, meubileren en inrichten van die ruimte;
 • Inboedel: alle verhuisgoederen die onder het verhuiscontract vallen; onder de term “inboedel” worden niet verstaan ​​contanten of waardepapieren.
 • Huishoudelijke verhuizing : verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Vennootschap: elke onderneming of vestiging, al dan niet geregistreerd als eenmanszaak en al dan niet opgericht met of zonder winstoogmerk.
 • Vertragingsschade : verlies van eigendommen, rechten en belangen ontstaan ​​door te late aflevering van verhuisgoederen, zoals bepaald in artikel 6:96 BW.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Op binnenlandse verhuizingen zijn de Algemene Voorwaarden voor Internationale Verhuizingen 2009 (hierna: AVVIV 2009) van toepassing:
 • binnen een gebouw of woning;
 • waarbij het betreffende vervoer uitsluitend over de weg plaatsvindt, waaronder wordt verstaan ​​het vervoeren van de vrachtwagen per veerboot of spoor binnen Europa als onderdeel van de wegvervoerroute (bijvoorbeeld vervoer naar het VK per veerboot of via de Kanaaltunnel);
 • of een combinatie daarvan.

Het voorgaande geldt voor zover het gebouw of de woning buiten Nederland is gelegen of voor zover de ophaal- en afleverpunten voor de verhuisgoederen zoals vermeld in de overeenkomst in twee verschillende landen liggen.

 1. Voor gehele of gedeeltelijke verhuizingen die niet over de weg kunnen worden vervoerd, kunnen andere algemene voorwaarden worden overeengekomen. Bij vervoer van goederen over zee of binnenwateren, per spoor of door de lucht of over de weg buiten Europa, treedt de Verhuizer uitsluitend op als expediteur.
 2. De AVVIV 2009 is niet van toepassing op:
 • binnenlandse verhuizingen in opdracht van een derde tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen (ontruiming);
 • de verkoop en verhuur van materialen die door de Klant worden gebruikt om de verhuizing voor eigen rekening en risico uit te voeren.
 1. Indien bij de verhuizing tevens opslag of warehousing van de verhuisgoederen binnen Nederland plaatsvindt, zijn op deze opslag de Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen 2015 (AVBV 2015) van toepassing, in welk geval deze Voorwaarden zullen de offerte vergezellen of aan de Opdrachtgever worden verstrekt op of voor de datum waarop het opslagcontract wordt gesloten. De Algemene Voorwaarden kunnen tevens op verzoek worden toegezonden en zijn in te zien op en/of te downloaden van erkendverhuizers.nl .

ARTIKEL 3 – Offerte

 1. De offerte wordt schriftelijk of
 2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld:
 • de door de Verhuizer uit te voeren werkzaamheden;
 • de prijs van voornoemde werkzaamheden (inclusief BTW);
 • de termijn en wijze van betaling;
 • voor zover die informatie beschikbaar is: de datum en aanvangstijd van de verhuizing en een globale indicatie van hoe lang de verhuizing redelijkerwijs mag duren.
 • dat de Algemene Voorwaarden Internationale Verhuizing 2009 (AVVIV 2009) van toepassing zijn. Een exemplaar van de AVVIV 2009 zal de offerte vergezellen of aan de Klant worden verstrekt op of voor de datum waarop de verhuisovereenkomst tot stand komt.
 1. De offerte is gedateerd en onherroepelijk voor een periode van 30 dagen na offertedatum.

ARTIKEL 4 – Verzekering inboedel

 1. De Verhuizer zal aanbieden om namens de Klant, op kosten van de Klant, een verzekering af te sluiten tegen alle risico’s waarvoor de Verhuizer niet
 2. Op verzoek van de Klant sluit de Verhuizer een verzekering af tegen het geheel of een deel van deze risico’s tegen de door de Klant gekozen voorwaarden uit de alternatieven die hem worden aangeboden.

ARTIKEL 5 – Verhuisprijs

 1. De volgende methode wordt gebruikt om de verhuisprijs te berekenen:
 • een all-in prijs (methode van aanneming van werk), die de verhuizing als geheel omvat, inclusief omzetbelasting en de overeengekomen factoren en werkzaamheden bedoeld in het tweede lid van dit artikel, maar geen onvoorziene uitgaven als bedoeld in het derde lid;
 • een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven in volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarin nauwkeurig de overeengekomen werkzaamheden en prijsberekeningsmethoden worden beschreven.
 1. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende factoren en door de Verhuizer verrichte werkzaamheden, voor zover deze zijn overeengekomen in de verhuisovereenkomst:
 • vervoer, inclusief laden en lossen van de verhuisgoederen;
 • het in- en uitpakken van verhuisgoederen uit kisten of dozen en het demonteren en monteren van meubelen;
 • werkzaamheden zoals het demonteren of verwijderen, loskoppelen, plaatsen, leggen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, ovens, haarden, sanitair en alle andere apparaten die aan plafond, wanden, vloeren en daken zijn bevestigd en het demonteren en hermontage van waterbedden. De Verhuizer mag dergelijke werkzaamheden echter alleen uitvoeren voor zover geen specialistische kennis vereist is;
 • premies en vergoedingen voor de verzekeringen beschreven in artikel 4.
 1. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen, zijn in de verhuisprijs niet begrepen kosten voor het gebruik van (rivier)veerboten, tolgelden, parkeervrijstellingen en -vergunningen, grens- en douaneheffingen, (brandstof)toeslagen op zeevrachtkosten en eventuele redelijkerwijs gemaakte kosten ter het treffen van onvoorziene maatregelen voor het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
 2. De verhuisprijs wordt verhoogd indien er op grond van deze voorwaarden andere kosten door de opdrachtgever aan de verhuizer verschuldigd zijn of bij meerwerk. Bij minderwerk wordt de verhuisprijs dienovereenkomstig verlaagd. Facturen geven een specificatie van de eventuele afwijking van de verhuisprijs. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan ​​niet in de oorspronkelijke verhuisovereenkomst overeengekomen werk dat door de Verhuizer wordt verricht naar aanleiding van een later verzoek van de opdrachtgever. Onder minderwerk wordt verstaan ​​werk dat, hoewel overeengekomen op de datum waarop de verhuisovereenkomst tot stand komt, de Verhuizer en de Klant naderhand overeenkomen, niet door de Verhuizer zal worden uitgevoerd.
 3. Indien geen verhuisprijs is overeengekomen, heeft de Verhuizer het recht om naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een verhuisprijs vast te stellen.

ARTIKEL 6 – Het contract

Het Contract treedt in werking:

 • zodra de Klant schriftelijk of elektronisch heeft aangegeven de offerte van de Verhuizer te aanvaarden;
 • indien geen offerte is verstrekt, op het moment dat het contract door beide partijen wordt ondertekend;
 • zodra de Klant de verhuisgoederen daadwerkelijk ter verhuizing aanbiedt aan de Verhuizer.

ARTIKEL 7 – Meldingsplicht opdrachtgever

 1. De Klant zal de Verhuizer tijdig informeren over de verhuisgoederen:
 • alle voorwerpen waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico inhoudt voor beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting;
 • alle voorwerpen van technische aard waarvan gebruikers door de fabrikant op de hoogte zijn gebracht van speciale veiligheidsmaatregelen die voorafgaand aan het transport moeten worden genomen;
 • alle voorwerpen van uitzonderlijke aard die onderworpen zijn aan bijzondere reglementen uitgevaardigd door binnen- en/of buitenlandse instellingen, zoals voorwerpen van uitzonderlijke waarde, kunstwerken, waardevolle verzamelingen en vuurwapens.
 1. De Klant zal de Verhuizer tijdig informeren over de verhuizing:
 • bijzondere omstandigheden met betrekking tot het nieuwe woonadres (bijvoorbeeld als er een woonkamer op de eerste verdieping is);
 • overige voor de Verhuizer relevante feiten en omstandigheden in verband met de verhuizing (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden aan de stoep voor de woning op de dag van de verhuizing), tenzij de Klant mag aannemen dat de Verhuizer op de hoogte is van dergelijke informatie.

ARTIKEL 8 – Verplichtingen verhuizer

 1. De Verhuizer is verplicht:
 • de verhuisgoederen op de plaats van bestemming afleveren (eventueel op de daarvoor bestemde plaats plaatsen) in de staat waarin ze aan de Verhuizer zijn aangeboden voor verpakking of demontage dan wel in de staat waarin ze voor vervoer zijn aangeboden;
 • een begonnen verhuisoperatie onverwijld af te ronden.
 1. De verplichtingen van de Verhuizer uit hoofde van dit verhuiscontract eindigen zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemming zijn afgeleverd.

ARTIKEL 9 – Gevaarlijke voorwerpen of stoffen

 1. Indien de opdrachtgever aan de verhuizer gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aanbiedt , zal de opdrachtgever de verhuizer informeren over de aard van het gevaar van dergelijke stoffen en de veiligheid aangeven door de Verhuizer te nemen voorzorgsmaatregelen.
 2. De Verhuizer heeft het recht gevaarlijke voorwerpen of stoffen waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte is gesteld, niet mee te nemen.
 3. De Verhuizer heeft het recht gevaarlijke zaken of stoffen waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was, op elk moment en op elke plaats te lossen en onschadelijk te maken of te vernietigen of te doen onschadelijk maken of te vernietigen voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien is de Klant in dergelijke omstandigheden aansprakelijk voor alle redelijkerwijs gemaakte en toerekenbare kosten en schade voortvloeiend uit het vervoer van dergelijke

ARTIKEL 10 – Douaneformaliteiten

Op verhuisovereenkomsten betreffende vervoer van en naar Nederland zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • de Verhuizer zal de Klant naar beste vermogen informeren over de geldende regelgeving inzake douane- en andere formaliteiten die bij de uitvoering van de verhuisovereenkomst in acht moeten worden genomen;
 • de Klant stelt de Verhuizer de nodige documenten ter beschikking en bezorgt de Verhuizer alle inlichtingen die hij nodig heeft om de formaliteiten te vervullen;
 • de Verhuizer is niet verplicht de juistheid en/of volledigheid van door de Klant verstrekte documenten of informatie te controleren;
 • de Klant is jegens de Verhuizer aansprakelijk voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken, de onvolledigheid of de onregelmatigheid van dergelijke documenten en informatie, tenzij deze in gebreke blijft;
 • de Verhuizer is verplicht redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de hem bezorgde documenten niet verloren gaan of verkeerd worden behandeld. Indien de Verhuizer aansprakelijk zou zijn, zal de eventuele schadevergoeding van de Verhuizer niet hoger zijn dan de overeengekomen verhuisprijs.

ARTIKEL 11 – Wijzigingen van het contract op het moment van verwijdering

 1. De Klant heeft het recht de Verhuizer te verzoeken zijn uitvoering van de verhuizing te wijzigen. De gevraagde wijziging moet voor de Verhuizer haalbaar zijn en mag de bedrijfsvoering van de Verhuizer niet verstoren. De Klant zal de Verhuizer bovendien alle werkelijk gemaakte kosten en verliezen vergoeden die noodzakelijkerwijs zijn opgelopen of geleden als gevolg van de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de Verhuizer ten goede komt, zal deze geen redelijkerwijs bespaarde kosten in rekening brengen.
 2. Indien de Verhuizer door omstandigheden de verhuisovereenkomst niet kan uitvoeren in overeenstemming met zijn instructies en/of binnen een normale termijn, zal de Verhuizer:
 • nieuwe instructies vragen aan de Klant, of
 • waar dat niet mogelijk is, maatregelen nemen die naar haar oordeel in het belang van de Cliënt zijn.

ARTIKEL 12 – Opzegging en beëindiging

 1. De Klant kan het contract opzeggen. In dat geval is hij een schadevergoeding verschuldigd aan de Verhuizer. Bij opzegging van het contract tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum, zal de verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan 15% van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot 14 dagen voor de verhuisdatum bedraagt ​​de schadevergoeding maximaal 50% van de verhuisprijs en bij annulering tot 7 dagen voor de verhuisdatum bedraagt ​​de schadevergoeding maximaal 75% van de verhuisprijs. Bij opzegging binnen zeven dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt ​​de schadevergoeding maximaal de volledige verhuisprijs.
 2. Indien de Klant merkt dat de Verhuizer de verhuizing niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken datum zal kunnen uitvoeren, kan de Klant de verhuizing beëindigen. de opzegging door de Verhuizer conform lid 4 van dit artikel.
 3. Indien zich voor of bij het aanbieden van de verhuisgoederen aan de Verhuizer bij één der partijen omstandigheden voordoen waarvan de andere partij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte behoefde te zijn, maar die deze wederpartij bij kennis van zaken redelijke gronden zou hebben gegeven om de verhuisovereenkomst niet of onder andere voorwaarden aan te gaan, heeft deze wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen.
 4. Het contract wordt beëindigd door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving en eindigt op het moment dat deze kennisgeving wordt gedaan
 5. Partijen zijn verplicht elkaar na beëindiging van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de aantoonbaar daardoor geleden schade te vergoeden behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 11 lid 2 van deze voorwaarden en schadevergoeding zal de overeengekomen verhuisprijs niet overschrijden.

ARTIKEL 13 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van de verhuisprijs contant plaats op het moment dat de Verhuizer de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert. De Klant betaalt de verhuisprijs op vertoon van de factuur en ontvangt van de Verhuizer een betalingsbewijs.

Onder contante betaling wordt mede verstaan ​​het overmaken van het bij aflevering verschuldigde bedrag op een door de Verhuizer aangewezen bank- of girorekening of betaling door middel van bankgecertificeerde elektronische betaalmiddelen.

 1. Indien het voor de Verhuizer bij het presenteren van de factuur duidelijk wordt dat de Klant niet voldoet en niet zal voldoen aan zijn betalingsverplichting, is de Verhuizer gerechtigd de uitvoering of voltooiing van de verhuiswerkzaamheden op te schorten. De Verhuizer is in dat geval gerechtigd de verhuisgoederen op te slaan en te verkopen, mits toestemming van de rechter als bedoeld in artikel 8:1194 lid 2 BW.
 2. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet contant bij levering zal plaatsvinden en er geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 3. Door het verstrijken van deze betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Na het verstrijken van de termijn stuurt de Verhuizer een betalingsherinnering en stelt hij de Klant in de gelegenheid om binnen zeven dagen na ontvangst van de aanmaning te betalen. Bij het uitblijven van betaling binnen de in de aanmaning gestelde termijn is de Verhuizer gerechtigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente in rekening te brengen en de door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. Indien de afzender niet de eigenaar is van de verhuisgoederen waarop de verhuisovereenkomst betrekking heeft, zal de Verhuizer met de afzender afzonderlijke afspraken maken over de betaling van de kosten voortvloeiend uit de verhuisovereenkomst en over de aflevering van de goederen indien de eigenaar van de verhuis goederen kunnen niet worden gecontacteerd om dergelijke afspraken te maken. Indien de afzender zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuizing
 5. Tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders zijn overeengekomen, kan geen beroep worden gedaan op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs.

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid verhuizer

 1. Indien de Verhuizer de krachtens artikel 8 op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is de Verhuizer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade, tenzij deze niet-nakoming te wijten is aan omstandigheden die een zorgvuldige Verhuizer niet had kunnen vermijden en voor zover een Verhuizer kan de gevolgen daarvan niet voorkomen.

Bij vertragingsschade is de Verhuizer niet aansprakelijk voor schade boven de verhuisprijs; de opdrachtgever zal de omvang van de schade aantonen.

 1. De Verhuizer kan zich niet beroepen op het volgende om zich te vrijwaren van aansprakelijkheid:
 • de gebrekkige staat van het voor de verhuizing gebruikte voertuig;
 • de gebrekkige staat van de door de Verhuizer gebruikte apparatuur, tenzij deze door de Klant is geleverd; onder materieel wordt niet verstaan ​​een schip, luchtvaartuig of treinwagon met daarin het voertuig dat voor de verhuizing is gebruikt;
 • de gebrekkige staat van steunpunten voor het bevestigen van hijsmiddelen of voor het gebruik van een verhuislift;
 • eventuele schade aan de verhuisgoederen die het gevolg is van het handelen of nalaten van derden voor wier handelen de opdrachtgever niet aansprakelijk is.
 1. De Verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is aansprakelijk voor alle schade die hierdoor wordt geleden, tenzij deze niet-nakoming het gevolg is van bijzondere risico’s die verband houden met een of meer van de volgende omstandigheden:
 • het in- of uit- of uitpakken of opnieuw monteren van verhuisgoederen door de Klant of de hulp van enige persoon of enig middel die de Klant hiertoe uit eigen beweging ter beschikking heeft gesteld;
 • hulp bij de verhuisoperatie verleend door de eigenaar van de verhuisgoederen, zijn familieleden, vrienden of derden die door de eigenaar van de verhuisgoederen zijn verzocht om te helpen bij de verhuizing;
 • de keuze door de Klant, niettegenstaande andere door de Verhuizer aangeboden alternatieven, voor een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst die afwijkt van hetgeen bij de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
 • de aanwezigheid tussen de verhuisgoederen van voorwerpen waarvoor de Verhuizer, indien hij door de Klant op de hoogte was gesteld van hun aard en aanwezigheid overeenkomstig artikel 7, bijzondere voorzorgsmaatregelen zou hebben genomen;
 • de aard of staat van de verhuisgoederen zelf die vatbaar zijn voor geheel of gedeeltelijk verlies of voor beschadiging door oorzaken die uitsluitend verband houden met die aard of staat, zoals lekkage, ontlading of smelten van andere goederen die deel uitmaken van de inboedel, overlijden van planten; het verlies van bankpapieren, geldinstrumenten, edelmetalen, munten en penningen, edelstenen, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de Klant deze voor aanvang van de verhuizing afzonderlijk aan de Verhuizer heeft afgegeven onder opgave van hoeveelheid en waarde;
 • niet functioneren of slecht functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.
 1. Indien de Verhuizer bewijst dat de niet-nakoming van de op hem rustende verplichtingen op grond van artikel 8 het gevolg kan zijn van één of meer van de bijzondere risico’s beschreven hierboven in dit lid 3, wordt hij vermoed, onverminderd het recht van de Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, dat de wanprestatie daaruit voortvloeit.
 2. De Verhuizer is aansprakelijk voor het abusievelijk achterlaten of wegnemen van voorwerpen op de plaats van inlading, wanneer dit hem specifiek bekend was of behoorde te zijn.
 3. Voor zover de Klant niet verschijnt, weigert de verhuisgoederen in ontvangst te nemen of niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover er beslag op de verhuisgoederen is gelegd, is de Verhuizer gerechtigd de verhuisgoederen op te slaan. genoemde verhuisgoederen in geschikte opslagfaciliteiten voor rekening en risico van de rechthebbende. De Verhuizer is verplicht de Klant hiervan ten vroegste schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen, onder bijvoeging van een kopie van de AVBV 2015.
 4. Onverminderd de strekking van dit artikel, is de Verhuizer niet aansprakelijk voor andere schade dan schade veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 8 van deze voorwaarden.
 5. Voor alle internationale verhuizingen over de weg wordt een CMR-vrachtbrief opgesteld. Op dergelijke verhuizingen blijven echter de AVVIV 2009 van toepassing, ook indien een CMR-vrachtbrief door de Verhuizer is ondertekend en/of door de Verhuizer aan de opdrachtgever wordt overhandigd.
 6. Goederenvervoer over zee of over de binnenwateren, per spoor of door de lucht of over de weg buiten Europa, al dan niet in het kader van een verhuizing, wordt nimmer door de Verhuizer zelf uitgevoerd. De Verhuizer treedt voor dit vervoer uitsluitend op als expediteur waarop de FENEX-voorwaarden van toepassing zijn (de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Expeditie en Logistiek) .). Indien de Verhuizer om welke reden dan ook geen beroep kan doen op de FENEX-voorwaarden, is op zijn aansprakelijkheid de AVVIV 2009 van toepassing. Indien en voor zover de Verhuizer zich na het in dit lid bedoelde vervoer van goederen heeft verplicht tot uitpakken en/of de verhuisgoederen op de plaats van bestemming monteren, is op de uitvoering van deze werkzaamheden de AVVIV 2009 van toepassing.
 7. Indien de goederen buiten Nederland worden opgeslagen of opgeslagen, is de Verhuizer nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan.

ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. De Klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de Verhuizer lijdt als gevolg van het niet of onvoldoende verstrekken van informatie zoals beschreven in de artikelen 7, 9 en 10, tenzij de opdrachtgever geen schuld heeft aan die tekortkoming.
 1. Indien de verhuisovereenkomst door toedoen of nalaten van de Klant niet of niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, is de Klant, behoudens overmacht, verplicht de Verhuizer schadeloos te stellen. verhuis prijs. In geval van annulering is artikel 12 van toepassing.
 2. De Klant vrijwaart de Verhuizer desgevraagd tegen alle aanspraken die derden, die geen partij zijn bij de overeenkomst, jegens de Verhuizer instellen ter zake van schade of vermogensschade (waaronder mede begrepen strafrechtelijke sancties) die op enigerlei wijze verband houden met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door de Verhuizer, diens ondergeschikten en/of hulppersonen, voor zover die schade het gevolg is van enig handelen of nalaten van de Klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals die van toepassing zijn op verdovende middelen, pornografisch materiaal, niet-gelicentieerde software etc. onrechtmatig tot de inboedel gerekend.

ARTIKEL 16 – Schademeldingen

De Klant zal de bij de levering geconstateerde schade melden aan de Verhuizer. Indien de Klant niet in de gelegenheid is om de schade op het moment van levering te controleren, zal de Klant dit voorafgaand aan en in ieder geval niet later dan het moment van levering schriftelijk of elektronisch bevestigen.

Het verdient sterk aanbeveling schade binnen twee werkdagen na de verhuizing schriftelijk of elektronisch aan de Verhuizer te melden. Indien de Verhuizer een dergelijke melding niet ontvangt binnen 14 dagen na de verhuizing, wordt de verhuizing geacht te zijn uitgevoerd door de Verhuizer zonder waarneembare schade.

ARTIKEL 17 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid

 1. Indien aanspraak op de in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven verzekering niet mogelijk is, is de eventuele schadevergoeding waarvoor de Verhuizer aansprakelijk is wegens het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen (artikel 8) beperkt op grond van artikel 8:1182 BW (€ 23.000 per zending inboedel).
 2. Indien de Verhuizer zich ertoe verbindt om meer dan één partij inboedel onder één en hetzelfde contract te vervoeren, is de aansprakelijkheid voorzien in het eerste lid van toepassing op elke afzonderlijke
 3. De Verhuizer kan zich op geen enkele beperking van zijn aansprakelijkheid beroepen, voor zover schade is ontstaan ​​als gevolg van zijn eigen handelen of nalaten, hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
 4. Schade aan de inboedel van € 50,- of minder komt voor rekening van Opdrachtgever; waar de schade aan de inboedel groter is € 50,- kan de Verhuizer, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, aansprakelijk worden gesteld voor de volledige waarde van de schade.
 1. Conform het Burgerlijk Wetboek bedraagt ​​de verjaringstermijn voor alle vorderingen op grond van of verband houdende met de verhuisovereenkomst één jaar na aflevering van de verhuisgoederen.

ARTIKEL 18 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk na constatering van het gebrek door de Klant volledig en gedetailleerd worden ingediend bij de Verhuizer. Het niet tijdig melden van de klacht aan de Verhuizer kan ertoe leiden dat de Klant zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 19 – Beslechting van geschillen

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en de verhuizer die betrekking hebben op de totstandkoming of uitvoering van de verhuisovereenkomst als bedoeld in artikel 1 kunnen zowel door de opdrachtgever als door de verhuizer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Verhuizen, Bordewijklaan 46 , Postbus 90600, 2509 LP Den Haag ( sgc.nl ).
 2. De Geschillencommissie neemt een geschil niet in behandeling dan nadat de Klant zijn klacht eerst bij de Verhuizer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de Verhuizer is ingediend, dient het geschil binnen drie maanden na het ontstaan ​​van het geschil te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 4. Indien de Opdrachtgever een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Verhuizer daaraan gebonden. Indien de Verhuizer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, zal hij de Opdrachtgever verzoeken om binnen een termijn van vijf weken al dan niet akkoord te gaan. De Verhuizer zal voorts in zijn verzoek aan de Klant aangeven dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak overeenkomstig de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie worden bekendgemaakt bij bindend advies ingevolge voornoemd reglement, dat op verzoek kan worden verstrekt. Voor de behandeling van geschillen wordt een vergoeding in rekening gebracht.
 6. De rechtbank of voornoemde Geschillencommissie is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 20 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten gesloten op basis van de AVVIV 2009 en wijzigingen of aanvullingen daarop is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regelingen ander recht van toepassing is.

ARTIKEL 21 – Officiële titel

De Algemene Voorwaarden voor Internationale Verhuizingen 2009 kunnen worden aangehaald als AVVIV 2009.

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Derde(en): al die personen, niet zijnde werknemers, met wie de Expediteur een verbintenis aangaat namens de Opdrachtgever, ongeacht of de Expediteur de verbintenis aangaat in eigen naam of in naam van de Opdrachtgever;
 2. Diensten : alle werkzaamheden en werkzaamheden, in welke vorm en hoe ook genaamd, daaronder begrepen die welke door de Expediteur voor of namens Opdrachtgever worden verricht;
 3. Expediteur : de natuurlijke of rechtspersoon die namens Opdrachtgever Diensten verricht en deze Voorwaarden hanteert; onder deze persoon wordt niet uitsluitend verstaan ​​de Expediteur als bedoeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
 4. Opdrachtgever : iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de Expediteur een opdracht tot het verrichten van Diensten verstrekt en daartoe de Overeenkomst sluit, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling;
 5. Overeenkomst : de tussen Expediteur en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot de door Expediteur te verrichten Diensten, waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken;
 6. Overmacht: alle omstandigheden die de Expediteur redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan de Expediteur de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen . ;
 7. Voorwaarden : deze Nederlandse Expeditie
 8. Goederen : de door of namens de Opdrachtgever aan de Expediteur, diens gemachtigde of Derden ter beschikking te stellen of ter beschikking te stellen goederen ter uitvoering van de

Artikel 2. Reikwijdte

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechtshandelingen en feitelijke handelingen met betrekking tot door de Expediteur te verrichten Diensten, voor zover deze niet onderworpen zijn aan dwingend recht. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen, ook nadat de Overeenkomst is geëindigd.
 2. Voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins niet-afdwingbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden niet aan. Voorts wordt van toepassing geacht een zodanige bepaling (wettelijk toelaatbaar) die de strekking van de nietigheid of vernietigde bepaling.
 3. Indien de Engelse vertaling afwijkt van de Nederlandse tekst, zal de laatste dat doen

Artikel 3. Derden

De Opdrachtgever geeft de Expediteur de vrijheid om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen en de (algemene) voorwaarden van die Derden voor rekening en risico van de Opdrachtgever te aanvaarden, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. Op verzoek van Opdrachtgever is Expediteur verplicht (een kopie van) de (algemene) voorwaarden te verstrekken waaronder hij met die Derden een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van de Expediteur zijn vrijblijvend
 2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomsten, komen eerst tot stand indien en voor zover de Expediteur deze schriftelijk heeft bevestigd of de Expediteur is begonnen met het uitvoeren van de Diensten.

Artikel 5. Douanewerk

 1. Het verstrekken van informatie aan de Expediteur, die redelijkerwijs is verstrekt om douaneformaliteiten te kunnen vervullen, houdt een opdracht in, tenzij anders is overeengekomen in
 2. Deze bestelling wordt door de expediteur aanvaard door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging of door de expediteur die begint met het vervullen van de douaneformaliteiten. De Expediteur is nimmer verplicht een opdracht tot het vervullen van douaneformaliteiten te accepteren.
 3. Indien de Expediteur kennis krijgt van informatie of voorwaarden waaruit zou blijken dat de Opdrachtgever artikel 9 lid 3 van deze Voorwaarden niet heeft nageleefd (onjuiste en/of onvolledige informatie en/of documenten heeft verstrekt) en op grond waarvan de Expediteur de opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten niet heeft aanvaard, is de Expediteur te allen tijde gerechtigd deze opdracht te beëindigen en niet (verder) uit te voeren, al dan niet vastgelegd in een aanvullende overeenkomst en/of machtiging, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 6. Vergoedingen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen die gelden ten tijde van de aanbieding (offerte). Indien tussen het moment van aanbieding en het moment van uitvoering van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren (waaronder honoraria, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vrachtprijzen en wisselkoersen, ) een stijging Expediteur is gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan Opdrachtgever. De Expediteur moet de wijzigingen kunnen aantonen.
 2. Indien de Expediteur all-in of vaste tarieven hanteert, worden in deze tarieven geacht alle kosten te omvatten die bij de normale afhandeling van de opdracht voor rekening van de Expediteur komen.
 3. In all-in of vaste tarieven zijn, tenzij anders bepaald, in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaire en attestatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringen
 4. In geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat het bij het sluiten van de Overeenkomst niet nodig werd geacht rekening te houden met het risico dat zij zich zouden kunnen voordoen, die niet aan de Expediteur kunnen worden toegerekend en die de kosten van de Diensten aanzienlijk verhogen verricht, heeft de Expediteur recht op een nabetaling. Waar mogelijk zal de Expediteur vooraf overleggen met de In dat geval zal de bijbetaling bestaan ​​uit de extra kosten die de Expediteur heeft moeten maken om de Diensten uit te voeren, vermeerderd met een – naar redelijkheid en billijkheid geachte – nabetaling – voor de door de Expediteur te verrichten diensten.
 5. Uitzonderlijke kosten en hogere lonen ontstaan ​​telkens wanneer Derden, krachtens enige bepaling in de desbetreffende overeenkomsten tussen de Expediteur en Derden, ‘s avonds, ‘s nachts, op zaterdag of op zon- of feestdagen in het land waar de Dienst wordt uitgevoerd, zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijzen, tenzij specifiek vermeld. Dergelijke kosten zullen derhalve door de Opdrachtgever aan de Expediteur worden vergoed.
 6. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Expediteur, komen bij onvoldoende laad- en/of lostijd alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden, wachttijden e.d. voor rekening van de opdrachtgever, ook wanneer de expediteur het cognossement en/of de bevrachtingspartij waaruit de meerkosten voortvloeien zonder protest heeft aanvaard. De Expediteur dient alles in het werk te stellen om deze kosten te vermijden.

Artikel 7. Verzekering

 1. Verzekering van welke aard dan ook wordt pas voor rekening en risico van de Opdrachtgever geregeld na aanvaarding door de Expediteur van de uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever, waarin de Opdrachtgever de te verzekeren goederen en de te verzekeren waarde duidelijk specificeert. Een enkele opgave van de waarde of het belang is niet voldoende.
 2. De Expediteur zal de verzekering (laten) afsluiten via een verzekeraar / assurantiemakelaar / verzekering. De Expediteur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de solvabiliteit van de verzekeraar / assurantiemakelaar / assurantiebemiddelaar.
 3. Wanneer de expediteur bij het uitvoeren van de diensten gebruik maakt van materieel, zoals boortorens, kranen, heftrucks en andere machines die niet tot zijn gebruikelijke materieel behoren, is de expediteur gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever een verzekering af te sluiten de risico’s van de expediteur die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke apparatuur. Waar mogelijk zal de expediteur vooraf met de opdrachtgever overleggen over het gebruik hiervan. Indien tijdig voorafgaand overleg niet mogelijk is, zal de expediteur de maatregelen nemen die hem in het belang van de opdrachtgever lijken en zal hij de Cliënt daarvan.

Artikel 8. Leveringsdatum, wijze van levering en route

 1. De enkele opgave door de Opdrachtgever van een tijdstip van aflevering bindt geen rechten. De Aankomsttijden van de Vracht zijn geen fatale termijnen en worden niet gegarandeerd door de Expediteur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever hierover bij zijn opdracht geen specifieke instructies heeft gegeven, zijn de wijze van aflevering en de route ter beoordeling van de expediteur en kan de expediteur te allen tijde de documenten aanvaarden die de door hem gecontracteerde firma’s gewoonlijk gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van zijn opdrachten.

Artikel 9. Aanvang van de Diensten

 1. De Opdrachtgever is verplicht de Goederen aan de Expediteur of een Derde in geschikte verpakking op de overeengekomen plaats, op het overeengekomen tijdstip en op de wijze af te leveren.
 2. Met betrekking tot de Goederen, alsmede met betrekking tot de behandeling daarvan, is de Opdrachtgever verplicht de Expediteur tijdig alle gegevens en bescheiden te verstrekken waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de Expediteur van belang zijn. Indien op de Goederen en/of werkzaamheden overheidsbepalingen van toepassing zijn, waaronder douane- en accijnsregelgeving en belastingregels, dient de Opdrachtgever tijdig alle gegevens en bescheiden te verstrekken die de Expediteur nodig heeft om aan die bepalingen te voldoen.
 3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens en bescheiden juist en volledig zijn en dat alle ter beschikking gestelde instructies en Goederen voldoen aan de geldende. De Expediteur is niet verplicht maar gerechtigd te onderzoeken of de verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

Artikel 10. Goederenbehandeling

 1. Alle verrichtingen zoals keuren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten en in ontvangst nemen van goederen onder voorbehoud van taxatie door een gerechtelijk aangestelde deskundige, gebeuren enkel op uitdrukkelijke instructie van de Klant en tegen vergoeding van de kosten ervan.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de expediteur gerechtigd, maar niet verplicht, om uit eigen gezag en voor rekening en risico van de opdrachtgever al die maatregelen te nemen die hij in het belang van de opdrachtgever nodig acht. Waar mogelijk zal de Expediteur vooraf overleg plegen met de Indien dit niet mogelijk is, zal de Expediteur de maatregelen nemen die hem in het belang van de Opdrachtgever lijken en de Opdrachtgever informeren over de genomen maatregelen en de daarbij behorende kosten, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
 3. De Expediteur is geen deskundige ter zake. De Expediteur is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige mededeling van de Expediteur met betrekking tot de staat, aard of kwaliteit van de Goederen ; evenmin is de expediteur verplicht ervoor te zorgen dat de verzonden goederen overeenkomen met de monsters.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Alle Diensten zijn voor rekening van de Klant en
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 is de expediteur niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door schuld of nalatigheid van de expediteur of diens werknemers.
 3. De aansprakelijkheid van de Expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak van Rekening houdend met voornoemde limiet, in geval van schade, waardevermindering of verlies van de Goederen in de Overeenkomst , is de aansprakelijkheid beperkt tot 4 SDR per kilogram beschadigde of gedevalueerde Goederen of verloren brutogewicht.
 4. De door de Expediteur te vergoeden schade zal nooit hoger zijn dan de door de Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de Goederen, bij gebreke waarvan de door de Opdrachtgever aan te tonen marktwaarde op het moment van het ontstaan ​​van de schade geldt .
 5. De Expediteur is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst schade ontstaat waarvoor de Expediteur niet aansprakelijk is, zal de Expediteur zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van deze Voorwaarden, inspannen om de schade van de Opdrachtgever te verhalen op de partij die aansprakelijk is voor de Expediteur is gerechtigd de hieraan verbonden kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De expediteur doet desgevraagd afstand ten gunste van de opdrachtgever van zijn aanspraken op derden van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 7. De Opdrachtgever is jegens de Expediteur aansprakelijk voor alle schade – waaronder maar niet beperkt tot materiële en immateriële schade, gevolgschade, boetes, rente, alsmede dwangsommen en verbeurdverklaringen – daaronder begrepen schade wegens niet-inklaring of niet tijdige inklaring van douanedocumenten en vorderingen wegens productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten – direct of indirect geleden door de Expediteur als gevolg van (onder meer) het niet nakomen door de Opdrachtgever van enige verplichting uit de Overeenkomst of ingevolge toepasselijke nationale en/of internationale wetgeving, als gevolg van een incident dat binnen de macht van de Klant ligt,alsmede als gevolg van schuld of nalatigheid in het algemeen van Opdrachtgever en/of diens werknemers en/of Derden van wiens diensten Opdrachtgever gebruik maakt en/of Derden die in opdracht van Opdrachtgever werkzaam zijn
 8. De Opdrachtgever vrijwaart de Expediteur te allen tijde voor aanspraken van derden, waaronder begrepen werknemers van zowel de Expediteur als de Opdrachtgever, die verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade.
 9. Ook indien all-in dan wel vaste tarieven zijn overeengekomen, is de Expediteur die geen vervoerder is maar altijd partij die het vervoer regelt overeenkomstig titel 2 afdeling 3 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek , aansprakelijk, waarbij de aansprakelijkheid wordt beheerst door deze Voorwaarden.
 10. Indien door de Opdrachtgever buiten de Overeenkomst om een ​​claim wordt ingediend tegen de Expediteur ter zake van de schade die is ontstaan ​​tijdens de uitvoering van de Diensten, dan is de aansprakelijkheid van de Expediteur beperkt tot de aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst.
 11. Indien de Expediteur ter verdediging van zijn aansprakelijkheid voor gedragingen van een Derde of medewerker een verweer ontleent aan de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever, kan een Derde of medewerker zich, indien hij op grond van dit verweer door de Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, beroepen op dit verweer alsof de Derde of medewerker mede partij is bij de Overeenkomst.
 12. Indien een Expediteur buiten de Overeenkomst om aansprakelijk wordt gesteld ter zake van beschadiging of verlies van een Zaak of vertraging in de aflevering door iemand die geen partij is bij de Overeenkomst of een door of namens de Expediteur gesloten vervoerovereenkomst , dan heeft de Expediteur geen verdere aansprakelijkheid dan hij zou hebben onder de

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht blijft de Overeenkomst van kracht; de verplichtingen van de Expediteur worden echter opgeschort voor de duur van de Overmacht
 2. Alle door overmacht veroorzaakte extra kosten, zoals transport- en opslagkosten, loods- of terreinhuur, lig- en staangelden, verzekeringen, verhuizingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de expediteur te worden betaald.

Artikel 13. Weigering vervoerders

Indien de vervoerders weigeren te tekenen voor hoeveelheid, gewicht etc. is de Expediteur niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Artikel 14. Overeenkomst tot het organiseren van vervoer van goederen

Deze Voorwaarden laten de artikelen 8:61 lid 1, 8:62 leden 1 en 2 en 8:63 leden 1,2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek onverlet.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

 1. De Opdrachtgever zal de overeengekomen vergoedingen en andere kosten, vrachten, rechten, voortvloeiende uit de Overeenkomst bij aanvang van de Diensten aan de Expediteur betalen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Het risico van wisselkoersschommelingen wordt gedragen door de
 3. De in lid 1 genoemde bedragen zijn ook verschuldigd indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst schade is ontstaan.
 4. Indien de Expediteur in strijd met lid 1 van dit artikel uitstel van betaling toestaat, is de Expediteur gerechtigd een kredietlimiet in rekening te brengen.
 5. In geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van de Expediteur – ook toekomstige vorderingen – terstond en volledig opeisbaar. Alle vorderingen zijn in ieder geval terstond en volledig opeisbaar indien:
  • het faillissement van Opdrachtgever wordt aangekondigd, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt ​​of anderszins de vrije beschikking over een aanmerkelijk deel van zijn vermogen verliest;
  • de Opdrachtgever een akkoord aanbiedt aan zijn schuldeisers, in gebreke is met het nakomen van enige financiële verplichting jegens de Expediteur, zijn activiteiten staakt of – indien de Opdrachtgever een (rechts)persoon is – indien de (rechts)persoon
 6. Op eerste verzoek van de Expediteur dient de Opdrachtgever zekerheid te stellen voor het door de Opdrachtgever aan de Expediteur verschuldigde of te vorderen bedrag. Deze verplichting blijft bestaan ​​indien de Opdrachtgever tevens zekerheid heeft gesteld of heeft gesteld met betrekking tot het verschuldigde bedrag.
 7. De expediteur is niet gehouden uit eigen middelen zekerheid te stellen voor de betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten indien deze zich voordoen. Alle gevolgen van het niet of niet onmiddellijk nakomen van een vordering van de Expediteur tot het stellen van zekerheid komt voor rekening van de Opdrachtgever.

Indien de Expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, mag hij van de Opdrachtgever verlangen dat hij het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld, onverwijld betaalt.

Waar mogelijk zal de Expediteur vooraf overleg plegen met de Opdrachtgever. Indien tijdig voorafgaand overleg niet mogelijk is, zal de Expediteur de maatregelen nemen die hem in het belang van de Opdrachtgever voorkomen en zal hij de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

 1. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de Expediteur te vrijwaren van bedragen die door enige instantie in verband met de Overeenkomst worden geheven of nagevorderd, alsmede de daarmee verband houdende boetes die aan de Expediteur worden opgelegd.

De Opdrachtgever zal genoemde bedragen eveneens aan de Expediteur vergoeden indien een door de Expediteur ingeschakelde Derde betaling van genoemde bedragen eist in het kader van de Overeenkomst.

 1. De Opdrachtgever vrijwaart de Expediteur te allen tijde voor alle bedragen, alsmede voor alle bijkomende kosten die in verband met de opdracht van de Expediteur (na)gevorderd mogen worden als gevolg van onjuist geheven vracht en kosten.
 2. Het is niet toegestaan ​​vorderingen te verrekenen met betaling van vergoedingen voortvloeiende uit de Overeenkomst uit enige andere hoofde ter zake van de door Opdrachtgever verschuldigde Diensten of van andere kosten ten laste van de Goederen met vorderingen van Opdrachtgever of opschorting van de voornoemde aanspraken van de opdrachtgever.

Artikel 16. Verdeling van betalingen en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

 1. Betalingen in contanten worden in de eerste plaats geacht te zijn gedaan op grond van niet preferentieel
 2. De Expediteur is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is en bedragen 10% van de vordering met een minimum van € 100,00.

Artikel 17. Zekerheden

 1. De Expediteur heeft het recht de aflevering te weigeren van Goederen, documenten en gelden, die de Expediteur om welke reden en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, ten aanzien van een andere partij.
 2. De Expediteur heeft een retentierecht op alle Goederen, documenten en gelden die de Expediteur uit welken hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de Expediteur op de Opdrachtgever heeft of in de toekomst zal krijgen en/of of de eigenaar van de Goederen, inclusief met betrekking tot alle claims die geen betrekking hebben op die Goederen.
 3. De Expediteur heeft een pandrecht op alle Goederen, documenten en gelden die de Expediteur uit welken hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de Expediteur op de Opdrachtgever heeft of in de toekomst zal krijgen en/of of de eigenaar van de Goederen.
 4. De Expediteur beschouwt een ieder die namens de Opdrachtgever Goederen aan de Expediteur toevertrouwt voor het verrichten van Diensten, als agent van de Opdrachtgever voor het vestigen van een pandrecht op die
 5. Indien bij het voldoen van de factuur een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of indien ter bepaling van het verschuldigde een berekening moet worden gemaakt die niet snel kan worden gemaakt, dan is dit ter beoordeling van de Expediteur, de Opdrachtgever of de wederpartij die op verzoek van de expediteur aflevering verlangt, is verplicht terstond het door partijen verschuldigde deel te betalen en zekerheid te stellen voor het deel in geschil of voor het deel waarvan het bedrag nog niet vaststaat.
 6. De expediteur kan de in dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentierecht en recht om levering te weigeren) tevens uitoefenen voor hetgeen de opdrachtgever hem nog verschuldigd is met betrekking tot eerdere opdrachten en voor eventuele bedragen die bij levering verschuldigd zijn. OD met betrekking tot de Goederen.
 7. De verkoop van enig effect geschiedt voor rekening van Cliënt op de door de wet voorgeschreven wijze of – indien daarover overeenstemming bestaat – onderhands.
 8. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van de Expediteur zekerheid stellen voor de door de Expediteur aan Derden of overheidsinstanties betaalde of te betalen kosten en andere kosten die de Expediteur namens de Opdrachtgever maakt of verwacht te zullen maken, daaronder begrepen vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.
 9. Bij gebreke van bescheiden is de Expediteur niet gehouden tot het geven van vrijwaringen of stellen. Indien de Expediteur schadeloosstelling heeft gesteld of zekerheid heeft gesteld, is de Opdrachtgever verplicht de Expediteur te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan.

Artikel 18. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Expediteur kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Opdrachtgever:
  • zijn beroep of bedrijf grotendeels of geheel staakt;
  • de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
  • haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
  • wordt failliet verklaard
  • biedt een overeenkomst aan die is uitgesloten van de faillissementsprocedure;
  • surseance van betaling aanvraagt;
  • hierdoor de beschikkingsbevoegdheid over zijn goederen of een substantieel deel daarvan verliest
 2. Indien de Expediteur consequent toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van de eventueel geleden schade conform artikel 11, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden met geheel of gedeeltelijk na:
  • hij de Expediteur bij aangetekende brief gemotiveerd heeft meegedeeld dat de Expediteur tekort is geschoten, daarbij een termijn stellend van ten minste dertig dagen voor nakoming van de verplichtingen, en;
  • na het verstrijken van die termijn heeft de Expediteur nog niet voldaan aan de
 3. Indien de Opdrachtgever consequent toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de Expediteur, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventuele geleden schade, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden na , bij aangetekende brief aan de Klant een termijn van ten minste veertien dagen voor het nakomen van de verplichtingen heeft bedongen en de Klant bij het verstrijken van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de Expediteur bij een ongestoorde uitoefening van zijn bedrijf onevenredig zou worden geschaad, kan de Expediteur de Overeenkomst zonder inachtneming van een termijn ontbinden.
 4. Geen van de Partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de tekortkoming, gelet op haar bijzondere aard of beperkte betekenis, geen ontbinding met alle gevolgen van dien rechtvaardigt.

Artikel 19. Procedures tegen derden

Rechts- en arbitrageprocedures tegen Derden worden door de Expediteur niet gevoerd, tenzij hij daarmee instemt op verzoek van de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico.

Artikel 20. Verjaring en verjaring

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel verjaart iedere vordering door verloop van negen maanden.
 2. Iedere vordering jegens de Expediteur verjaart door het enkele verloop van een termijn van 18 maanden.
 3. De in lid 1 en 2 genoemde termijnen gaan in op de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel op de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade. In afwijking van het voorgaande gaan de hiervoor genoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de Goederen in op de dag die volgt op de dag waarop de Goederen door de Expediteur zijn afgeleverd of hadden moeten worden afgeleverd.
 4. Indien de Expediteur door Derden, waaronder enige overheid, aansprakelijk wordt gesteld voor schade, gaan de in lid 1 en 2 genoemde termijnen in op de eerste van de volgende dagen:
  • de dag volgend op de dag waarop de Derden een vordering hebben ingesteld tegen de Expediteur;
  • de dag volgende op die waarop de Expediteur de ingediende vordering heeft voldaan

Indien de Expediteur of de door hem ingeschakelde Derde bezwaar en/of beroep indient, gaan de in lid 1 en 2 genoemde termijnen in op de dag volgende op die waarop op de bezwaren en/of hoger beroep.

 1. Tenzij de in lid 4 van dit artikel bedoelde situatie zich voordoet, gaat, indien na afloop van de verjaringstermijn tegen een der partijen een vordering wordt ingesteld voor hetgeen die partij aan een Derde verschuldigd is, een nieuwe verjaringstermijn van drie maanden in.

Artikel 21. Rechtskeuze

 1. Op alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands van toepassing
 2. De plaats van betaling en afwikkeling van vorderingen is de plaats van de expediteur

Artikel 22. Referentie titel

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Nederlandse Expeditievoorwaarden”.

Artikel 23. Arbitrage

 1. Alle geschillen die tussen de Expediteur en diens Wederpartij mochten ontstaan, zullen worden beslist door drie arbiters met uitsluiting van de gewone rechter, overeenkomstig het FENEX Reglement van het FENEX Arbitragereglement en de geldende tarieven voor de arbitrageprocedure kunnen te lezen en te downloaden van de FENEX-website. Er is sprake van een geschil wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval zal zijn.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid staat het de expediteur vrij om vorderingen tot opeisbare geldsommen waarvan de verschuldigdheid in de vestigingsplaats van de expediteur niet is betwist, voor de bevoegde Nederlandse rechter te brengen. schriftelijk door de wederpartij binnen vier weken na factuurdatum. Het staat de Expediteur ook vrij om voor vorderingen van spoedeisende aard in kort geding een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de Expediteur.

 1. De arbitrage wordt beslecht door drie arbiters, tenzij geen der partijen een verzoek tot benoeming van arbiters heeft ingediend en partijen gezamenlijk schriftelijk aan het secretariaat van de FENEX hebben medegedeeld de arbitrage te willen laten beslechten door een door hen gezamenlijk aan te wijzen arbiter , met als bijlage de schriftelijke verklaring van de door hen gezamenlijk benoemde arbiter houdende zijn/haar aanvaarding van de benoeming en de kracht en geldigheid van het FENEX Arbitragereglement.
 2. Eén arbiter wordt benoemd door de voorzitter of vice-voorzitter van de FENEX; de tweede wordt benoemd door de deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement waarin voornoemde expediteur is gevestigd; de derde wordt benoemd in onderling overleg tussen de twee aldus benoemde arbiters.
 3. De voorzitter van de FENEX benoemt een deskundige op het gebied van expeditie en logistiek; de deken van de Orde van Advocaten wordt verzocht een gespecialiseerde advocaat in expeditie en logistiek aan te stellen; de derde arbiter is bij voorkeur een deskundige op het gebied van handel en industrie waarin de wederpartij van de expediteur werkzaam is.
 4. Waar van toepassing passen arbiters de bepalingen toe van internationale vervoersverdragen, waaronder het Verdrag inzake de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).

FENEX: Nederlandse Vereniging voor Expeditie en Logistiek, PortcityII, Waalhaven Zz 19, 3 e verdieping, Havennummer 2235, 3089 JH Rotterdam, Postbus 54200, 3008 JE Rotterdam

Back To Top
0 Shares

Vul de onderstaande informatie in voor een verhuisofferte

Vul het onderstaande formulier in met zoveel mogelijk details over uw verhuizing en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

  Error: Contact form not found.

   Gemiddelde klantwaardering:   4.8/5

   EEN OFFERTE AANVRAGEN

   Share via
   Copy link
   Powered by Social Snap