skip to Main Content
+31 (0) 10 4452566  

Algemene voorwaarden Gerson Relocation

Invoering

Deze voorwaarden leggen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen bij deze Overeenkomst uit. Waar we het woord ‘u’ of ‘uw’ gebruiken, betekent dit de klant: ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ betekent de verhuizer. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd of gewijzigd mits voorafgaand schriftelijk akkoord. In de artikelen 8, 9, 10 en 11 beperken of sluiten wij onze aansprakelijkheid voor verlies en schade uit. We raden u aan een verzekering af te sluiten om uw goederen te dekken. Op verzoek kunnen wij een verzekering voor Uw voordeel regelen. Deze verzekering staat los van dit contract en is onderworpen aan de voorwaarden van de polis.

1. Onze offerte

1.1 Onze offerte omvat, tenzij anders vermeld, geen verzekering, annulerings-/uitstelvrijstellingen, douanerechten, havengelden inclusief (maar niet beperkt tot) overliggeld, inspecties of eventuele vergoedingen of belastingen die aan overheidsinstanties of -instanties moeten worden betaald.

1.2 Onze Offerte is geldig gedurende achtentwintig dagen vanaf de datum van uitgifte. Tenzij al opgenomen in Onze Offerte, zijn er redelijke extra kosten van toepassing in de volgende omstandigheden:

1.2.1 Als het werk niet binnen achtentwintig dagen na oplevering aanvangt;

1.2.2 Wanneer wij u een prijs hebben gegeven inclusief herlevering vanuit de winkel binnen onze offerte en de herlevering vanuit de winkel niet heeft plaatsgevonden binnen zes maanden vanaf de datum van uitgifte van de offerte;

1.2.3 Onze kosten veranderen als gevolg van valutaschommelingen, wijzigingen in belastingen, vracht-, brandstof-, veerboot- of tolheffingen buiten onze controle.

1.2.4 De werkzaamheden worden op uw verzoek uitgevoerd op een zaterdag, zondag, feestdag of buiten de normale uren (08.00-18.00 uur).

1.2.5 Wij moeten op Uw verzoek goederen ophalen of afleveren boven de begane grond en de eerste verdieping.

1.2.6 Als u of uw agenten vragen om afhaling of toegang tot uw goederen terwijl ze in de winkel liggen;

1.2.7 Wij leveren eventuele aanvullende diensten, waaronder het verplaatsen of opslaan van extra goederen (deze voorwaarden zijn van toepassing op dergelijke werkzaamheden). Dit kan onder meer zijn (maar is niet beperkt tot) situaties waarin het duidelijk wordt wanneer we uw goederen ophalen dat er extra items, goederen of andere lading zijn, waarvan we niet op de hoogte waren toen we onze offerte verstrekten en die daarom niet opgenomen in de offerte.

1.2.8 De in- of uitgang van het terrein, trappen, liften of deuropeningen zijn ontoereikend voor vrij verkeer van de goederen zonder mechanische uitrusting of constructieve wijziging, of de oprit, weg of oprit is ongeschikt om onze voertuigen en/of containers te laden en /of lossen binnen 20 meter van de deuropening.

1.2.9 We moeten parkeer- of andere vergoedingen of heffingen betalen (inclusief boetes waarvoor u geen overeengekomen opschorting van parkeerbeperkingen hebt afgesproken) om namens u diensten te kunnen verlenen. Voor de toepassing van deze Overeenkomst zijn parkeerboetes voor illegaal parkeren, veroorzaakt door Onze nalatigheid, geen vergoedingen of heffingen en bent u niet verantwoordelijk voor het betalen ervan.

1.2.10 Er zijn vertragingen of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle die de middelen of de tijd die is toegestaan ​​om het overeengekomen werk te voltooien, vergroten of verlengen.

1.2.11 Wij stemmen schriftelijk in met het verhogen van Onze aansprakelijkheidslimiet zoals uiteengezet in Clausule 8.1 voordat het werk begint;

1.2.12 We moeten operationele kosten betalen om de diensten uit te voeren, die op elk moment door de wet kunnen worden ingevoerd en op elk moment door de wet kunnen worden gewijzigd. Dergelijke operationele heffingen kunnen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) heffingen voor de lage-emissiezone (LEZ) en congestieheffingen.

1.3 U stemt ermee in om alle redelijke kosten te betalen die voortvloeien uit de bovenstaande omstandigheden.

2 Werk niet inbegrepen in de offerte

2.1 Tenzij schriftelijk door ons overeengekomen, zullen wij niet:

2.1.1 Meubels van welke aard dan ook demonteren of monteren

2.1.2 Apparaten, armaturen, fittingen of apparatuur loskoppelen, opnieuw aansluiten, demonteren of opnieuw monteren.

2.1.3 Vaste vloerbedekking opnemen of leggen.

2.1.4 Verplaats items van of naar een loft, tenzij goed verlicht en voorzien van een vloer en veilige toegang is voorzien.

2.1.5 Verplaats of bewaar items die zijn uitgesloten onder clausule 4.

2.1.6 Het demonteren of monteren van tuinmeubelen en -apparatuur waaronder, maar niet beperkt tot: schuren, kassen, tuinoverkappingen, buitenspeeltoestellen en schotelantennes, of het verplaatsen van straatstenen, plantenbakken en dergelijke.

2.2 Onze medewerkers zijn niet bevoegd of gekwalificeerd om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Wij raden u aan om een ​​goed gekwalificeerd persoon afzonderlijk in dienst van u te nemen om deze diensten uit te voeren.

3 Jouw verantwoordelijkheid

3.1 Het is jouw verantwoordelijkheid om:

3.1.1 Zorg voor een adequate verzekeringsdekking voor de goederen die worden aangeboden voor verwijdering, vervoer en/of opslag, tegen alle verzekerbare risico’s, aangezien Onze aansprakelijkheid is beperkt op grond van clausules 8.1 en 8.2.

3.1.2 Verkrijg op eigen kosten alle documenten, vergunningen, toestemmingen, vergunningen, douanedocumenten die nodig zijn om de verhuizing te voltooien.

3.1.3 Betaal eventuele parkeer- of meteropschortingskosten die door ons zijn gemaakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

3.1.4 Aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens de ophaling en aflevering van de verhuizing.

3.1.5 Wanneer wij u inventarissen, ontvangstbewijzen, vrachtbrieven, werkbriefjes of andere relevante documenten verstrekken, zorgt u ervoor dat deze door u of uw gemachtigde vertegenwoordiger worden ondertekend als bevestiging van de afhaling of levering van de goederen.

3.1.6 Neem alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat niets dat moet worden verwijderd, wordt achtergelaten en dat er niets per ongeluk wordt weggenomen.

3.1.7 Zorg voor een goede bescherming van goederen die zijn achtergelaten in leegstaande of onbeheerde ruimten, of waar andere personen zoals (maar niet beperkt tot) huurders of werklieden aanwezig zijn of zullen zijn.

3.1.8 Bereid alle apparaten of elektronische apparatuur adequaat voor en stabiliseer ze voordat ze worden verwijderd.

3.1.9 Leeg, ontdooi en reinig koelkasten en diepvriezers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud.

3.1.10 Zorg ervoor dat alle huishoudelijke apparaten en tuinapparaten, inclusief maar niet beperkt tot wasmachines, vaatwassers, tuinslangen, benzinegrasmaaiers, schoon en droog zijn en dat er geen restvloeistof in zit;

3.1.11 Geef ons een correct en actueel contactadres en telefoonnummer tijdens verhuizing en/of opslag van goederen.

3.1.12 Zorg voor passend transport, opslag of verwijdering van goederen genoemd in clausule 4

3.2 Behalve vanwege onze nalatigheid of contractbreuk, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade, kosten of extra kosten die kunnen voortvloeien uit het niet nakomen van deze verantwoordelijkheden.

4 Goederen die niet ter afhaling of opslag worden aangeboden

4.1 Tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door een directeur of een andere gemachtigde vertegenwoordiger van het bedrijf, mogen de volgende items niet worden ingediend voor verwijdering of opslag en zullen ze in geen geval door Ons worden verplaatst of opgeslagen. De items die hieronder onder 4.1.1 worden vermeld, kunnen risico’s voor de gezondheid en veiligheid en voor brand met zich meebrengen. Items die hieronder onder 4.1.2 tot en met 4.1.7 worden vermeld, brengen andere risico’s met zich mee en u dient zelf regelingen te treffen voor het transport en de opslag ervan.

4.1.1 Potentieel gevaarlijke, schadelijke of explosieve voorwerpen, waaronder gasflessen, spuitbussen, verf, vuurwapens, brandstoffen, oliën en munitie.

4.1.2 Sieraden, horloges, snuisterijen, edelstenen of metalen, geld, akten, waardepapieren, mobiele telefoons, draagbare media en computerapparatuur, postzegels, munten of goederen of soortgelijke verzamelingen.

4.1.3 Goederen die ongedierte of ander ongedierte kunnen aanmoedigen of besmetting of besmetting kunnen veroorzaken.

4.1.4 We zullen u zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen als een van de Goederen naar Onze mening gevaarlijk is voor de gezondheid, vuil of onhygiënisch is of waarschijnlijk ongedierte of ongedierte aantrekt en onder welke voorwaarden we bereid zouden zijn om dergelijke Goederen of of we weigeren ze te accepteren. Als we weigeren de goederen te accepteren, zijn we niet aansprakelijk jegens u.

4.1.5 Bederfelijke artikelen en/of artikelen die een gecontroleerde omgeving vereisen.

4.1.6 Alle dieren, vogels, vissen, reptielen of planten.

4.1.7 Goederen waarvoor een speciale vergunning of toestemming van de overheid nodig is voor export of import.

4.1.8 Verboden of gestolen goederen, drugs of pornografisch materiaal zullen in geen geval door Ons worden verplaatst of opgeslagen.

4.2 Als u dergelijke goederen zonder onze medeweten indient, stellen wij ze ter beschikking voor uw afhaling en als u ze niet binnen een redelijke termijn ophaalt, kunnen we een gerechtelijk bevel aanvragen om dergelijke goederen die in de zending zijn gevonden te verwijderen. U stemt ermee in om ons alle kosten, onkosten, schade, juridische kosten of boetes te betalen die redelijkerwijs door ons zijn gemaakt bij het weggooien van de goederen.

5 Eigendom van de goederen

5.1 Door deze Overeenkomst aan te gaan, garandeert u dat:

5.1.1 De te verwijderen en/of op te slaan goederen zijn Uw eigen eigendom, of de goederen zijn Uw eigendom vrij van juridische kosten; of

5.1.2 U hebt de volledige bevoegdheid van de eigenaar of iemand die een wettelijk belang bij hen heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en U hebt de eigenaar volledig op de hoogte gebracht van deze algemene voorwaarden voordat u deze Overeenkomst aangaat en dat zij ermee hebben ingestemd .

5.1.3 Indien op enig moment na de uitvoering van deze overeenkomst tot aan de beëindiging ervan een andere persoon belang heeft of krijgt in de goederen, stelt u ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van hun naam en adres.

5.1.4 U zult ons een volledige schadeloosstelling verstrekken en ons betalen met betrekking tot elke claim voor schade en/of kosten die tegen ons worden ingediend als een van de verklaringen in 5.1.1 of 5.1.2 niet waar is.

5.1.5 Als u de verantwoordelijkheid voor deze overeenkomst aan een derde wilt overdragen, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en ons hun volledige naam en adres op te geven. We zullen hen een nieuwe overeenkomst sturen. Onze overeenkomst met u blijft van kracht totdat wij een ondertekende overeenkomst van de derde partij hebben ontvangen.

6 Kosten als u de verhuizing uitstelt of annuleert

6.1 Als u deze overeenkomst uitstelt of annuleert, behouden wij ons het recht voor om u een redelijke vergoeding voor uitstel of annulering in rekening te brengen, afhankelijk van de opzegtermijn zoals hieronder uiteengezet in 6.1.1 – 6.1.4. We brengen deze kosten in rekening op basis van een beoordeling van de verliezen die we hebben geleden als gevolg van het annuleren of uitstellen van de verhuizing door u. Voorbeelden van de soorten schade die wij kunnen oplopen zijn: administratie-/backofficekosten, het niet kunnen vullen van een verhuisslot met het werk van een andere klant, of het inschakelen van medewerkers voor uw geboekte verhuizing. “Werkdagen” verwijzen naar de normale werkweek van maandag tot en met vrijdag en met uitzondering van weekends en feestdagen.

6.1.1 Meer dan 10 werkdagen voordat de verhuizing zou beginnen: Geen kosten.

6.1.2 Tussen 5 en 10 werkdagen voor aanvang van de verhuizing: maximaal 30% van de verhuiskosten.

6.1.3 Minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de verhuizing: maximaal 60% van de verhuiskosten.

6.1.4 Binnen 24 uur nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden; niet meer dan 75% van de verhuiskosten.

6.1.5 Op de dag van aanvang van de werkzaamheden of op enig moment na aanvang van de werkzaamheden tot 100% van onze kosten.

6.2 Annulering/Uitstel Vrijstelling

Indien aangeboden en betaald voorafgaand aan de aanvang van de diensten, stemmen we ermee in af te zien van de kosten in de artikelen 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.3. Onze overeenkomst om af te zien van de kosten is afhankelijk van het feit dat wij uiterlijk om 17.00 uur op de voorgaande Werkdag voordat de Services beginnen, schriftelijk op de hoogte worden gesteld van uw voornemen om te annuleren/uitstellen. De annulerings-/uitstelkosten geven u recht op slechts één annulering/uitstel.

7 Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen, is volledige betaling vereist met vrijgemaakte fondsen op het moment van het boeken van de verwijderings- of opslagperiode. Bij gebreke van een dergelijke betaling behouden wij ons het recht voor om de verwijdering of opslag te weigeren totdat een dergelijke betaling is ontvangen. Dergelijke voorschotten zijn beschermd onder de BAR Advanced Payment Guarantee-regeling, zoals beschreven in de BAR-praktijkcode. (T&C’s zijn van toepassing)

7.2 Met betrekking tot alle bedragen die achterstallig zijn aan ons, zullen wij rente in rekening brengen op dagelijkse basis berekend op 4% per jaar boven de momenteel geldende basisrente van de Bank of England.

8 Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade

8.1 Wij kennen de waarde van uw goederen niet, daarom beperken wij onze aansprakelijkheid tot een vaste limiet per artikel. Het bedrag van de aansprakelijkheid die wij aanvaarden onder deze overeenkomst wordt weerspiegeld in Onze kosten voor het werk. Als u wilt dat wij onze aansprakelijkheidslimiet per item verhogen, stemt u ermee in een hogere prijs te betalen voor het werk zoals vermeld in voorwaarde 1.2.11 (onze offerte).

8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, betalen wij u in geval van nalatigheid of contractbreuk, tot £ 40 voor elk item dat verloren of beschadigd is als direct gevolg van nalatigheid of contractbreuk van onze kant.

8.3 Voor goederen die zijn bestemd voor of ontvangen van een plaats buiten het Verenigd Koninkrijk:

8.3.1 Wij aanvaarden alleen aansprakelijkheid voor verlies of schade

(a) voortvloeiend uit onze nalatigheid of contractbreuk terwijl de goederen in ons fysiek bezit zijn, of

(b) terwijl de goederen in het bezit zijn van anderen, indien is vastgesteld dat het verlies of de schade is veroorzaakt door het feit dat wij de goederen niet naar een redelijke standaard hebben verpakt, wanneer wij zijn gecontracteerd om de goederen waarop de claim betrekking heeft, te verpakken.

8.3.2 Wanneer wij een internationale vervoerder, rederij of luchtvaartmaatschappij inschakelen om uw goederen naar de plaats, haven of luchthaven van bestemming te vervoeren, doen wij dit namens u en onder de voorwaarden van die vervoerder.

8.3.3 Als het vervoerende vaartuig/het vervoermiddel om redenen buiten de wil van de vervoerder de goederen niet aflevert of naar een andere plaats dan de oorspronkelijke bestemming leidt, heeft u mogelijk een beperkt verhaal tegen de vervoerder, afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de vervoerder en vervoersvoorwaarden, en u bent mogelijk aansprakelijk voor de algemene gemiddelde bijdrage (bijv. de kosten die zijn gemaakt om het schip/transport en de vracht te behouden) en bergingskosten, of de extra kosten van verdere verzending naar de plaats, haven of luchthaven van bestemming. Dit zijn verzekerbare risico’s en het is uw verantwoordelijkheid om een ​​adequate zeevaart-/transitverzekering te regelen.

8.3.4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor goederen die in beslag zijn genomen, in beslag zijn genomen, verwijderd of beschadigd door douaneautoriteiten of andere overheidsinstanties, tenzij een dergelijke confiscatie, inbeslagneming, verwijdering of schade rechtstreeks is ontstaan ​​als gevolg van onze nalatigheid of contractbreuk.

8.4 Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt een item gedefinieerd als:

8.4.1 De volledige inhoud van een doos, pakket, pakket, karton of soortgelijke container; en

8.4.2 Elk ander object of ding dat door ons wordt verplaatst, gehanteerd of opgeslagen.

9 Schade aan gebouwen of eigendommen anders dan goederen

9.1 Omdat er bij het ophalen of afleveren vaak derden of anderen aanwezig zijn, is het niet altijd mogelijk vast te stellen wie verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging. daarom is onze aansprakelijkheid als volgt beperkt:

9.1.1 Als we verlies of schade aan gebouwen of eigendommen anders dan goederen voor verwijdering veroorzaken als gevolg van onze nalatigheid of contractbreuk, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van alleen het beschadigde gebied.

9.1.2 Indien Wij schade veroorzaken als gevolg van het verplaatsen van goederen onder Uw uitdrukkelijke instructie, tegen ons advies in, en indien het verplaatsen van de goederen op de geïnstrueerde wijze schade kan veroorzaken, zijn Wij niet aansprakelijk.

9.1.3 Indien wij verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van schade aan uw pand of aan andere eigendommen dan goederen die ter verwijdering en/of opslag zijn aangeboden, dient u dit zo spoedig mogelijk nadat de schade is opgetreden of ontdekt of in ieder geval binnen een redelijke termijn. Dit is fundamenteel voor de overeenkomst.

10 Uitsluitingen van aansprakelijkheid

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door brand of explosie, tenzij wij nalatig zijn geweest of contractbreuk hebben gepleegd. Het is uw verantwoordelijkheid om uw goederen te verzekeren. Als u ons schriftelijk vraagt ​​om verzekeringsdekking voor u te regelen, zullen wij, op voorwaarde dat u de volledige vervangingswaarde van uw goederen aangeeft en de premie vooraf betaalt.

10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen bij het verlenen van de diensten onder deze Overeenkomst als gevolg van oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of er oorlog is verklaard), burgeroorlog, terrorisme, rebellie en/of militaire staatsgreep, overmacht, slecht weer, vakbondsacties van derden, gewijzigde vaarschema’s, vertrek- of aankomsttijden, havencongestie of andere dergelijke gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

10.3 Behalve als gevolg van onze nalatigheid of contractbreuk zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, schade of het niet produceren van de goederen als gevolg van:

10.3.1 Normale slijtage, natuurlijke of geleidelijke achteruitgang, lekkage of verdamping of door bederfelijke of onstabiele goederen. Dit omvat goederen die in meubels of apparaten zijn achtergelaten.

10.3.2 Mot of ongedierte of soortgelijke besmetting.

10.3.3 Schoonmaken, repareren of restaureren, tenzij Wij de werkzaamheden hebben laten uitvoeren.

10.3.4 Veranderingen veroorzaakt door atmosferische omstandigheden zoals vocht, schimmel, meeldauw, roest, aanslag, corrosie of geleidelijke verslechtering, tenzij direct verband met het binnendringen van water.

10.3.5 Voor goederen in kasten, laden of apparaten, of in een pakket, bundel, doos, kist of andere container die niet zowel door ons is verpakt als uitgepakt.

10.3.6 Voor elektrische of mechanische storing aan een apparaat, instrument, klok, computer of andere apparatuur, tenzij er bewijs is van gerelateerde externe schade.

10.3.7 Voor alle goederen die een reeds bestaand defect hebben of inherent defect zijn.

10.3.8 Voor bederfelijke artikelen en/of artikelen die een gecontroleerde omgeving vereisen.

10.3.9 Verlies van structurele integriteit van meubelen gemaakt van spaanplaat als gevolg van afbrokkeling van de plaat.

10.3.10 Voor zaken als bedoeld in artikel 4.

10.4 Geen enkele medewerker van Ons is afzonderlijk aansprakelijk jegens u voor verlies, schade, verkeerde levering, fouten of weglatingen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

10.5 Waar goederen worden uitgedeeld vanuit de winkel Onze aansprakelijkheid stopt bij overhandiging van de goederen aan u of uw gemachtigde vertegenwoordiger (zie clausule 11.1 hieronder).

10.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door Ons of Onze werknemers of agenten in omstandigheden waarin:

(a) er is geen schending van deze Overeenkomst door Ons of door een van Onze werknemers of agenten

(b) dergelijk verlies of dergelijke schade geen redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van een dergelijke inbreuk.

11 Termijn voor claims

11.1 Als u of uw gemachtigde vertegenwoordiger de goederen ophaalt, moeten wij schriftelijk op de hoogte worden gesteld van verlies of schade op het moment dat de goederen aan u of uw agent worden overhandigd, anders zijn wij niet aansprakelijk.

11.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de goederen, tenzij een claim aan ons is gemeld, of aan onze agent of het bedrijf dat namens ons de goederen ophaalt of aflevert. Dit moet schriftelijk gebeuren zodra een dergelijk verlies of dergelijke schade is ontdekt (of met redelijke zorgvuldigheid had moeten worden ontdekt) en in elk geval in detail binnen zeven (7) dagen na levering van de goederen, om de claim goed te kunnen onderzoeken . We kunnen overeenkomen om deze termijn te verlengen na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, op voorwaarde dat een dergelijk verzoek binnen zeven (7) dagen na levering wordt ontvangen. Instemming met een dergelijk verzoek zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

12 Vertragingen tijdens het transport

12.1 Behalve vanwege onze nalatigheid of contractbreuk, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen tijdens het transport.

12.2 Indien wij buiten onze schuld niet in staat zijn uw goederen te leveren, zullen wij deze in opslag nemen. De Overeenkomst komt dan tot stand en eventuele aanvullende dienst(en), inclusief opslag en levering, zijn voor Uw rekening.

12.3 Door ons opgegeven transittijden zijn geschat en gebaseerd op de op dat moment bij ons bekende informatie. Transittijden kunnen variëren als gevolg van een aantal factoren buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen in vaar- of vertrekdata gemaakt door de vracht/rederij, veranderingen in de routes die worden gebruikt door de vracht/rederij en havencongestie. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen in de transittijden zodra we hiervan op de hoogte zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u oploopt als gevolg van vertragingen in de transittijd, tenzij dit rechtstreeks te wijten is aan onze nalatigheid of contractbreuk.

13 Ons recht om de goederen vast te houden (pandrecht)

“Retentierecht” is het wettelijke recht van de verhuizer om goederen vast te houden totdat de klant alle openstaande kosten heeft betaald.

We hebben het recht om sommige of alle goederen achter te houden en uiteindelijk te vervreemden als u de kosten en andere betalingen die verschuldigd zijn op grond van deze of enige andere overeenkomst niet betaalt. (Zie ook artikel 22). Deze omvatten alle kosten die wij namens u hebben betaald. Zolang wij de goederen in bezit hebben, bent u aansprakelijk voor het betalen van alle opslagkosten en andere kosten (inclusief juridische kosten) die wij redelijkerwijs moeten maken om onze kosten te verhalen en ons pandrecht toe te passen. Deze voorwaarden blijven van toepassing.

14 geschillen

Als er een geschil is dat voortvloeit uit deze Overeenkomst en dat niet kan worden opgelost, kan elk van de partijen het verwijzen naar de goedkope onafhankelijke regeling voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) die wordt aangeboden door de British Association of Removers (BAR). Volgens deze regeling wordt de zaak beoordeeld door een geaccrediteerde onafhankelijke ADR-organisatie. Het beroep op de onafhankelijke ADR-regeling is onderhevig aan bepaalde limieten, waarvan de huidige details op verzoek verkrijgbaar zijn bij BAR, Tel: 01923 699486, Fax: 01923 699481, E-mail: consumer.affairs@bar.co.uk. ADR doet geen afbreuk aan uw recht om een ​​gerechtelijke procedure te starten.

15 Ons recht om het werk uit te besteden

15.1 Wij behouden ons het recht voor om een ​​deel of het geheel van het werk uit te besteden.

15.2 Als wij uitbesteden, blijven deze voorwaarden van toepassing.

16 Route en methode

16.1 Wij hebben het recht om de wijze en route van de werkzaamheden en de plaats van opslag te kiezen.

16.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen in onze Offerte, kunnen andere ruimte/volume/capaciteit op Onze voertuigen en/of de container worden gebruikt voor zendingen van andere klanten.

17 Advies en informatie voor Internationale Verhuizingen

We zullen onze redelijke inspanningen doen om u te voorzien van up-to-date informatie om u te helpen bij de import/export van uw goederen. Informatie over zaken als nationale of regionale wet- en regelgeving die te allen tijde kan worden gewijzigd en geïnterpreteerd, wordt te goeder trouw verstrekt en is gebaseerd op bestaande bekende omstandigheden. Het is uw verantwoordelijkheid om passend advies in te winnen om de juistheid van de verstrekte informatie te verifiëren.

18 Toepasselijk recht

Elk geschil tussen ons wordt beheerst door de niet-exclusieve wet en jurisdictie van de Engelse of Schotse rechtbanken. Als u momenteel woont of verhuist naar een plaats buiten de jurisdictie van de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk, kunnen alternatieve wetten of jurisdictie van lokale rechtbanken van toepassing zijn, afhankelijk van onze schriftelijke toestemming voordat het werk of de diensten beginnen.

19 Uw doorstuuradres

19.1 Als u ons opdracht geeft om uw goederen op te slaan, moet u een correct en actueel adres en telefoonnummer opgeven en ons op de hoogte stellen als dit verandert. Alle correspondentie en kennisgevingen worden geacht door u te zijn ontvangen zeven dagen na verzending per eersteklas post naar uw laatst door ons opgegeven adres

19.2 Als u geen adres opgeeft of niet reageert op onze correspondentie of kennisgevingen, kunnen we dergelijke kennisgevingen publiceren in een openbare krant in het gebied waarnaar of waaruit de goederen zijn verwijderd. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht door u te zijn ontvangen zeven dagen na de publicatiedatum van de krant. Opmerking: als we geen contact met u kunnen opnemen, zullen we u alle kosten in rekening brengen die zijn gemaakt om uw verblijfplaats vast te stellen.

20 Lijst van goederen (inventaris) of ontvangst

Wanneer we een lijst van uw goederen (inventaris) of een ontvangstbewijs produceren en deze naar u verzenden, wordt deze als nauwkeurig geaccepteerd, tenzij u ons binnen 10 dagen na de datum van verzending of binnen een tussen ons overeengekomen redelijke termijn schrijft, ons op de hoogte stellen van eventuele fouten of weglatingen.

21 Herziening van opslagkosten

We herzien onze opslagkosten regelmatig. U krijgt van eventuele verhogingen 30 dagen van tevoren schriftelijk bericht.

22 Ons recht om de Goederen te verkopen of te vervreemden

Als de betaling van Onze kosten met betrekking tot Uw goederen achterstallig is, en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben Wij het recht van U te eisen dat U Uw goederen uit onze bewaring haalt en al het aan Ons verschuldigde geld betaalt. Als u niet alle openstaande bedragen aan ons betaalt, kunnen wij sommige of alle goederen zonder nadere kennisgeving verkopen of vervreemden. De kosten van de verkoop of verwijdering worden aan U in rekening gebracht. De netto-opbrengst wordt op uw rekening bijgeschreven en een eventueel overschot wordt zonder rente aan u uitbetaald. Als het volledige verschuldigde bedrag niet is ontvangen, kunnen we proberen het saldo van u terug te vorderen.

23 Beëindiging

Als de betalingen up-to-date zijn, zullen we dit contract niet beëindigen, behalve door U drie maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Als u uw opslagcontract wilt beëindigen, moet u ons hiervan ten minste 10 werkdagen van tevoren op de hoogte stellen (werkdagen zijn gedefinieerd in clausule 6 hierboven). Als wij de goederen eerder kunnen vrijgeven, doen wij dat, mits uw rekening up-to-date is betaald. De opslagkosten zijn verschuldigd tot de datum waarop de opzegging had moeten ingaan.

Back To Top
0 Shares

Vul de onderstaande informatie in voor een verhuisofferte

Vul het onderstaande formulier in met zoveel mogelijk details over uw verhuizing en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

  [contact-form-7 404 "Not Found"]

   Gemiddelde klantwaardering:   4.8/5

   EEN OFFERTE AANVRAGEN

   Share via
   Copy link
   Powered by Social Snap